Konkurs Plastyczny „Pomocna dłoń”

KONKURS PLASTYCZNY

„POMOCNA DŁOŃ”

Zasady uczestnictwa:

- w konkursie udział wziąć mogą uczniowie klas I-III

Szkoły Podstawowej,

- technika prac dowolna,

- format A3,

- z tyłu pracy powinno znajdować się imię i nazwisko autora, klasa oraz szkoła,

- praca powinna zawierać hasło zachęcające do pomocy innym.

Tematy prac:                

- Tematem konkursu jest przygotowanie pracy zgodnej z hasłem „Pomocna dłoń”.

- Prace konkursowe powinny zachęcać do pomocy innym, promować ideę wolontariatu, definiować stwierdzenie „wyciągnąć do kogoś pomocną dłoń”.             

Czas trwania konkursu 17.10-17.11.2017 r.

Prace można składać u p. Martyny Radeckiej,

p. Danuty Antczak lub p. Angeliki Błasiak.

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO

KONKURSU PLASTYCZNEGO

„POMOCNA DŁOŃ”

§ 1

Organizatorzy konkursu

Konkurs organizowany jest przez nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bogumiłowicach na rok szkolny 2017/2018.

§ 2

Cele konkursu

·         Propagowanie właściwych wzorców zachowań.

·         Przybliżenie idei wolontariatu.

·         Kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi.

·         Podniesienie empatii wśród uczniów.

·         Kształtowanie mechanizmów empatii i tolerancji wobec innych.

·         Rozwijanie kreatywności i twórczej wyobraźni.

·         Budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi.

§ 3

Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Bogumiłowicach i Dworszowicach Pakoszowych.
§ 4

Prace konkursowe

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej.
Plakat powinien zawierać hasło zachęcające do pomagania innym.
Każdy z uczestników przygotowuje plakat wykonany dowolną techniką plastyczną na kartce papieru w formacie A3.
Autor projektu sam decyduje o treści  umieszczonej na plakacie zgodnie z zaprezentowaną tematyką.
Do konkursu zakwalifikowane zostaną tylko prace indywidualne, własnego autorstwa uczestników. Do każdej pracy powinna być załączona informacja zawierająca następujące dane:
tytuł pracy, imię i nazwisko, klasa.

Konkurs rozpoczyna się  dnia 17.10.2017 r. a kończy 17.11.2017 r.
Prace należy składać u p. Martyny Radeckiej  p. Danuty Antczak lub p. Angeliki Błasiak.
§5

Przebieg konkursu

Prace konkursowe ocenią członkowie Komisji konkursowej.
Komisja oceniać będzie:
–        zawartość merytoryczną,

-        kreatywność, oryginalność i pomysłowość,

-        formę estetyczną pracy

Nagrody  przyznane zostaną za zajęcie I, II, III miejsca oraz w kategorii wyróżnienia.
Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w ostatnim tygodniu listopada.
§ 6

Uwagi końcowe

Biorąc udział w konkursie uczestnik akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
Prace zgłoszone na konkurs nie będą zwracane, mogą zostać wykorzystane w działaniach informacyjno – edukacyjnych na terenie szkoły.
Szczegółowych informacji o konkursie udzielać będą p. Martyna Radecka, p. Danuta Antczak i p. Angelika Błasiak.

You may also like...

Font Resize
Kontrast