System Oceniania Zachowania

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. M. KONOPNICKIEJ W BOGUMIŁOWICACH

1. Przyjmuje się punktowy system oceniania zachowania. Na początku każdego semestru uczeń otrzymuje kredyt w wysokości 100 punktów. Ilość tę może zwiększyć podejmując działania zawarte w punkcie „ Zachowania Pozytywne”. Uczeń może stracić punkty, jeżeli prezentuje działania zawarte w punkcie „ Zachowania negatywne”.

2. Jeżeli uczeń popełnił jeden z następujących czynów:
a. Kradzież
b. Picie alkoholu
c. Posiadanie lub zażywanie narkotyków
d. Stworzenie sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu swojemu lub innych członków społeczności szkolnej otrzymuje notę 0 punktów i ocenę naganą z zachowania.
Ocenę tę można poprawić podejmując działania pozytywne, jednak niezależnie od ilości od zdobytych punktów nie może być ona wyższa niż poprawna.

3. Ustala się następujące przedziały punktowe dla poszczególnych ocen:
a. Wzorowe- pow. 180 punktów
b. Bardzo dobre- 140-179 punktów
c. Dobre- 100-139 punktów
d. Poprawne- 50-99 punktów
e. Nieodpowiednie- 1-49 punktów
f. Naganne- 0 punktów i mniej

4. Punkty zdobyte lub utracone przez uczniów wystawia wychowawca klasy, także na wniosek innych nauczycieli, pracowników szkoły lub uczniów.
Punkty wraz z uzasadnieniem wpisywane są do klasowego zeszytu uwag.

5. Uczeń powinien być poinformowany o ocenie z zachowania na tydzień przed śródroczną i końcoworoczną klasyfikacją.

6. Uczeń ma prawo odwołać się od wystawianych mu punktów ciągu trzech dni od daty wystawienia. Odwołanie do dyrektora szkoły może nastąpić bezpośrednio, przez wychowawcę lub samorząd szkolny.

7. Obowiązkiem wychowawcy jest poinformowanie ucznia o wpisywanych mu punktach.

8. Zachowanie pozytywne:
a. Udział w konkursach organizowanych w szkole- 5 p
b. Awans w konkursie do etapu gminnego lub rejonowego- 15 p
c. Awans w konkursie do finału- 30 p
d. Występ w akademiach, przedstawieniach, apelach- 5 p każdorazowo
e. Pomoc kolegom w nauce- 15 p za semestr
f. Wzorowe pełnienie obowiązków dyżurnego w klasie i na korytarzu szkolnym- 10 p za semestr
g. Praca w samorządzie klasowym i szkolnym- 10 p za semestr
h. Pomoc w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych- 5 p każdorazowo
i. Wykonanie pomocy, dekoracji, gazetek- 5 p każdorazowo
j. Wykonanie prac porządkowych na terenie klasy i szkoły – 5 p każdorazowo
k. Przyniesienie do klasy kwiatów- 2 p każdorazowo
l. Przyniesienie do klasy środków czystości, gąbki itp.- 5 p każdorazowo
m. Podarowanie książki do biblioteki szkolnej- 10 p każdorazowo
n. Wzorowy porządek w szafce na ubrania- 2 p każdorazowo
o. Sprzedaż sklepiku szkolnym- 10 p za semestr
p. Opiekana nad młodszymi kolegami- 10 p za semestr
q. Używania zwrotów grzecznościowych, odpowiedni strój, czystość- 10 p za semestr
r. Punktualność – 10 p za semestr
s. Czynny udział w akcjach charytatywnych-10 p za semestr
t. Obowiązkowość, brak uwag o zapominaniu prac domowych, potrzebnych na lekcje pomocy- 10 p za semestr

9. Zachowanie negatywne:
a. Palenie tytoniu- -50 p każdorazowo
b. Wagary klasowe- -10 p za każdą opuszczoną godzinę lekcyjną
c. Wagary indywidualne- -5 p za każdą opuszczoną godzinę lekcyjną
d. Wyłudzanie pieniędzy, cudzej własności- -60 p każdorazowo
e. Zmuszanie kolegów do picia alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków- – 80 p każdorazowo
f. Namawianie kolegów do picia alkoholu, palenia tytoniu, zażywania narkotyków- – 40 p każdorazowo
g. Niszczenie mienia szkolnego, rzeczy należących do innych osób- -20 p każdorazowo
h. Bicie kolegów- -20 p każdorazowo
i. Udział w bójce- -10 p każdorazowo
j. Kłamstwo- -10 p każdorazowo
k. Zastraszanie kolegów, groźby pod ich adresem- -10 p każdorazowo
l. Przyniesienie do szkoły niebezpiecznego przedmiotu lub substancji- -25 p każdorazowo
m. Wyzwiska, obraźliwe uwagi w stosunku do nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, uczniów- 15 p każdorazowo
n. Przeklinanie, wulgarne słownictwo- -10 p każdorazowo
o. Pisanie po meblach, ścianach, drzwiach w szkole- -10 p każdorazowo
p. Śmiecenie szkoły i obejścia szkolnego- -5p każdorazowo
q. Celowe zakłócanie lekcji, przeszkadzanie nauczycielom i kolegom w pracy- -5 p każdorazowo
r. Nieodpowiednie, głośne zachowanie się podczas akademii, apeli, śpiewania hymnu, wprowadzania sztandaru szkolnego- -5 p każdorazowo
s. Nieprzestrzeganie regulaminu pracowni lekcyjnych- -5 p każdorazowo
t. Niewypełnianie obowiązku dyżurnego- -2 p każdorazowo
u. Nieporządek w szafce na ubrania- -2 p każdorazowo
v. Brak obuwia zmiennego- -2 p każdorazowo
w. Spóźnianie się na lekcje- -2 p każdorazowo
x. Brak pracy domowej, potrzebnych na lekcje pomocy- -2 p każdorazowo
y. Przezywanie kolegów- -2 p każdorazowo
z. Dokuczanie kolegom, zabieranie i chowanie ich rzeczy osobistych, popychanie, okazywanie im braku szacunku- -5 p każdorazowo
aa. Noszenie nieodpowiedniego stroju (odkryty brzuch, głęboki dekolt), farbowanie włosów, ekstrawagancki makijaż- -5 p każdorazowo
bb. Niewykonywanie poleceń nauczyciela dyżurującego lub prowadzącego lekcje- -2 p każdorazowo

Font Resize
Kontrast