Konkursy

KONKURS RECYTATORSKI DLA KL I-III

Konkurs. 

Regulamin konkursuRegulamin Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 

Załącznik 1 wybrane wiersza:Załącznik 1 wybrane wiersze

Zgoda na udział w konkursie:Zgody na udział w Konkursie

Zgoda na wykorzystanie wizerunku: zgoda-na-wykorzystanie-wizerunku-dziecka_konkurs (1)

KONKURS PLASTYCZNY NASZA FLAGA

Plakat-NaszaFlaga-2023_bez_logotypow-min_page-0001

 

Regulamin konkursu Nasza Flaga:  Konkurs_plastyczny_patriotyczny_regulamin_pdf 

 

Regulamin Konkursu Językowo-Plastycznego

Cele konkursu :

- rozbudzenie zainteresowań językiem obcym;

- rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni;

- pobudzenie do kreatywnego myślenia;

- prezentacja umiejętności uczniów;

- uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

 Zasady uczestnictwa

- konkurs przeznaczony dla uczniów klas IV-VIII;

- udział w konkursie polega na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką, będącej ilustracją wybranego idiomu z języka angielskiego,

Idiom to wyrażenie używane w danym języku w znaczeniu innym niż wynikałoby z dosłownego rozumienia zawartych w nim słów (np. „Wiercić komuś dziurę w brzuchu” dla niezorientowanego cudzoziemca brzmiałoby dziwnie, wywołując obraz robotnika z wiertarką, dla Polaka zaś naturalnie kojarzy się z natrętnym dopraszaniem lub dopytywaniem)

Mieć rękę do roślin /mieć smykałkę do ogrodnictwa

- prace konkursowe muszą być opisane (imię, nazwisko, klasa);

- format A3;

- każdy uczeń dostarcza 1 pracę;

- praca powinna być wykonana samodzielnie.

Podpisane prace przekazujemy nauczycielowi języka angielskiego do dnia 28.03.2023r.

Komisja, w skład której wejdą nauczyciele języka angielskiego oraz plastyk dokona oceny pracy biorąc pod uwagę:

- estetyczne i artystyczne wykonanie pracy, jak i trafność zilustrowania idiomu. Dobrze zilustrowany idiom powinien zarówno pokazywać znaczenie dosłowne, jak i podpowiadać znaczenie, w jakim jest używany.

- poprawność językową;

- zgodność pracy z tematem konkursu;

- pomysłowość i wkład pracy uczestnika;

- przestrzeganie regulaminu.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 28.04.2023r.

 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„WIELKANOCNY BARANEK” 2023

 

Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Bogumiłowicach

Cele konkursu:

 • pielęgnowanie tradycji    związanych    z     okresem    Świąt   Wielkanocnych,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • rozwijanie zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży,
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej, rozwijanie wyobraźni, uzdolnień i inwencji twórczej,
 • promowanie młodych talentów

Tematyka prac:

 • tematem konkursu jest wielkanocny baranek jako symbol nowego życia,   Nieodzownie  kojarzony  jest  z  wiosną i świętami Wielkanocnymi. Jest znakomitą dekoracją wielkanocnego koszyka i stołu, wzbudza sympatię, nadzieję i wywołuje uśmiech na twarzy.

Technika prac:

 • dowolna technika w formie

Baranek   może   być   potraktowany   jako   odrębna   praca,   bądź wkomponowany w świąteczną dekorację.

Warunki uczestnictwa:

 • warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie pracy plastycznej w  formie   przestrzennej    baranka  wielkanocnego   z dowolnych materiałów (np. masy solnej, modeliny, gliny, papieru, słomy, ciasta, wełny, surowców wtórnych itp.),
 • konstrukcja baranka powinna być stabilna,
 • format pracy dowolny,
 • każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę,
 • prace muszą być czytelnie opisane: imię i nazwisko,

Termin:

 • wykonane prace  należy  dostarczyć  do  24  marca do Organizatorów

Zasady przyznawania nagród:

 • Wyboru najlepszych prac dokona specjalna Komisja szkolna oceniająca prace pod kontem wartości artystycznej, estetyki, pomysłowości w użyciu materiałów.
 • Prace będą ocenione w dwóch kategoriach wiekowych:
 1. I- IV
 2.    V – VIII
 • Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna
 • Autorzy zwycięskich oraz wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy
 • Prace wyeksponowane będą  na  wystawie  pokonkursowej  w szkole.
 • Wyniki zostaną zamieszczone 3 kwietnia 2023r. na stronie internetowej szkoły
 • Wręczenie dyplomów i rozdanie nagród nastąpi 5 kwietnia 2023r.

               Zapraszamy do licznego udziału w konkursie

 

Organizatorzy:

L.Jackowska

J.Guc

A.Gorzoń

 

 

Konkurs  plastyczny
dla kl. I-III
“Najpiękniejsza bombka świąteczna ”

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Bogumiłowicach.
 2. Cele konkursu:
  – pobudzanie aktywności twórczej i artystycznej uczniów,
  – podtrzymywanie tradycji wykonywania ozdób Bożonarodzeniowych,
  – rozwijanie zdolności manualnych.
 3. Konkurs adresowany jest dla uczniów kl. I, II, III.
 4. Przedmiotem konkursu jest bombka świąteczna w formie przestrzennej, technika pracy jest dowolna.
 5. Uczestnik konkursu może zgłosić tylko 1 pracę konkursową, którą należy podpisać (przyczepiając karteczkę z imieniem, nazwiskiem i klasą).
 6. Bombki należy dostarczać do 30.11.22r. do wychowawców.
 7. Ocenie będzie podlegać: estetyka wykonania pracy, oryginalność pomysłu i wykorzystanych materiałów.
 8. Prace dostarczone na konkurs przechodzą na własność organizatora i zostaną wystawione na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Sulmierzycach.
 9. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną nagrodzeni.

Regulamin konkursu plastycznego

„ŚWIĄTECZNE ANIOŁY”

 • 1 Organizator Konkursu:
 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. M.Konopnickiej w Bogumiłowicach (p.L.Jackowska, p.A.Gorzoń,p.J.Guc)
 • 2 Cele Konkursu:

Celem konkursu jest:

 

 • kultywowanie bożonarodzeniowych    tradycji
 • pogłębienie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętami Bożego Narodzenia,
 • rozwój umiejętności plastycznych i wrażliwości

 

 • 3 Adresaci Konkursu:

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży.

Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach wiekowych:

– kl. I –III

– kl. IV -VIII

 • 4 Zasady uczestnictwa:
 1. Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie pracy, w wybranej technice plastycznej przedstawiającej własną wizję Anioła
 2. Anioł powinien być wykonany w formie przestrzennej, a konstrukcja Anioła powinna być stabilna
 3. Do wykonania pracy można zastosować wszystkie dostępne materiały. Mile widziane techniki mniej popularne i eksperymenty artystyczne
 4. Prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatorów. Decyzje Jury są
 5. Jury dokona oceny zgłoszonych do konkursu prac i wyłoni zwycięzców dla poszczególnych grup wiekowych, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
 • zgodność wykonanej pracy z hasłem konkursowym,

 

 • inwencja, oryginalność i pomysłowość,

 

 • estetyka
 • 5 Sposób i termin składania prac:
 1. Prace konkursowe opatrzone metryczką (imię i nazwisko, klasa) należy składać do 5 grudnia , do organizatorów konkursu
 2. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły
 • 6 Nagrody:

W konkursie przewidziano nagrody i wyróżnienia

 

 • 7 Uwagi końcowe:
 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na :

 

 • przeniesienie na Organizatora prawa własności złożonych prac,
 • przetwarzanie danych osobowych uczestnika oraz wykorzystanie jego wizerunku w zakresie dotyczącym
 • Wystawienie prac do sprzedaży podczas Jarmarku Bożonarodzeniowego w Sulmierzycach

 

 

Regulamin szkolnego konkursu plastyczno- graficznego  „Nasze prawa ważna sprawa”

Konkurs organizowany jest w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Bogumiłowicach

i skierowany jest do uczniów klas I-VIII.

 1. Cele Konkursu:
 • rozwijanie aktywności twórczej dzieci i młodzieży,
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych,
 • poprawa bezpieczeństwa młodzieży korzystającej z zasobów Internetu,
 • poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z sieci poprzez ukazanie zagrożeń wynikających z niewłaściwego korzystania z portali społecznościowych.
 1. Założenia organizacyjne:
 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-IV, V- VIII,
 • każdy uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, wcześniej niepublikowaną, samodzielnie wykonaną pracę,
 • na odwrocie pracy powinny znaleźć się następujące informacje: nazwisko, imię, klasa,
 • kategorie:

– praca plastyczna wykonana na kartonie o formacie A3, techniką dowolną: rysunek kredkami, pastele suche, pastele olejne, techniki malarskie (akwarela, tempera), wyklejanki, collage,

– praca graficzna wykonana w dowolnym programie komputerowym, wydrukowana i dostarczona w wersji papierowej, w formacie a4,

 • Udział w Konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.
 1. Warunki Konkursu:
 • Konkurs zostanie przeprowadzony w kategoriach:
 1. a) klasy I- IV,
 2. b) klasy V-VIII,
 • Ostateczny termin zgłaszania prac upływa dnia 18.11.2022r.,
 • Prace dostarczone po tym terminie lub wykonane niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
 1. Zasady przyznawania nagród:
 • O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana Komisja Konkursowa,
 • Nagrody zostaną przyznane w poniższych kategoriach:

 klasy I-IV                             klasy V-VIII

-miejsce I                                – miejsce I

-miejsce II                               – miejsce II

-miejsce III                              – miejsce III

 • Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna,
 • Ogłoszenie wyników odbędzie się do końca listopada 2022r.,
 • Nagrodą w konkursie jest dyplom i nagroda rzeczowa.
Font Resize
Kontrast