Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych jest Zespół Szkolno-Przedszkolny, z siedzibą w Bogumiłowicach 85, 98-338 Sulmierzyce.

 

 1. W sprawie danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: patryk.walczak@elitpartner.pl
 2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe, przetwarzane będą tylko i wyłącznie w związku z realizacją celów związanych z obowiązkiem ustawowym ciążącym na Administratorze Danych.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. a, h Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) oraz inne akty prawne, w szczególności:
  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe;

Wydane Statuty

 1. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
 2. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
 3. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 2 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 5. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do realizacji celów statutowych i obowiązków ustawowych Placówki Oświatowej. W przypadku niepodania tych danych, ich wypełnienie jest niemożliwe. W pozostałym zakresie podane przez Panią/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
 6. W przypadku, w którym przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bogumiłowicach, w każdej chwili ma Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  2. sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  3. usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  4. ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
  6. wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

You may also like...

Font Resize
Kontrast